Algemene voorwaarden

 

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, plaatsingen en overeenkomsten van workshop-plaza.nl zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een workshop houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2. Plaatsing workshop
2.1 Een plaatsing komt slechts tot stand na acceptatie van uw plaatsing door workshop-plaza.nl. Workshop-plaza.nl is gerechtigd plaatsingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de plaatsing te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een plaatsing niet wordt geaccepteerd, deelt workshop-plaza.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de plaatsing.

3. Prijzen en opzegtermijn
3.1 Het aanmaken van een account en het plaatsen van één of meer workshop(s) is gratis.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
4.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, plaatsingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

 Inschrijven op de nieuwsbrief: Nieuwsbrief workshop-plaza

Follow workshop_plaza_ on Twitter